Our Donors

Our donors are our funding and strategic partners, working with us towards a more equal, fair and shared society. We are very grateful to them all for their ongoing support, without which our progress towards a breakthrough in Arab employment would not have been possible.

CJP
crown
hapoalim
קרן-אחד-שמונה
קרן-משפחת-קלרמן
WEINBERG
UJA
SAN-FRANSISCO
ROTHCHILD-FOUNDATUON
REVSON-FOUNDATION
PEARS
קרן-בלאושטיין
קרן-פרייץ
BADER
קרן-מאירהוף
קרנות-ביטוח-לאומי
קרן-לאוטמן
USAID logo
RUSSELL-BERRIE
קרן-נטע
קרן-פוס
גלייזר
קרן-גנדיר
המשרד-לשוויון-חברתי
הסכמי השלום עם מדינות ערב מייצרים הזדמנות עסקית ייחודית עבור יצואניות. שילוב עובדים ערבים, אשר דוברים את השפה ומכירים את התרבות, יכול לסייע ביצירת שותפויות עסקיות
.כ-10% מהעסקים בישראל הינם עסקים בבעלות ערבית פנייה להיצע ספקים רחב יותר עשויה להוריד את עלויות .הספקים ו/או לשפר את איכות הספקים
העסקה של עובדים ערבים, אשר יכולים להיות זמינים לעבודה בשבתות ובחגים, עשויה לייצר המשכיות עסקית לאורך כל ימות השנה
שימוש במסלולי התעסוקה המוצעים על ידי משרד הכלכלה (כגון 4.17, 4.2) מפחיתים את עלויות ההעסקה של עובדים מהחברה הערבית
גיוון תעסוקתי עשוי לתרום לפתיחות מחשבתית של העובדים ולהגדיל יצירתיות וחשיפה לעולמות תוכן חדשים
גיוון תעסוקתי מייצר שיפור בתפיסה של הארגון בקרב הציבור והקהילה העסקית